Instytut

Misja

Misją Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk jest badanie ewolucji i różnorodności biologicznej organizmów tradycyjnie zaliczanych do roślin i grzybów, ich interakcji ze środowiskiem biotycznym i abiotycznym, czasowo-przestrzennej dynamiki rozmieszczenia na Ziemi, a także potencjału aplikacyjnego, w tym biotechnologicznego.

Korzystając z kompetencji w zakresie klasycznych badań bioróżnorodności jak i z szerokiego spektrum nowoczesnych metod badawczych, Instytut prowadzi obserwacje i eksperymenty na wszystkich poziomach organizacji świata żywego, od molekularnego po ekosystemowy. Celem ich jest zrozumienie współczesnych i historycznych, sięgających kilkuset milionów lat wstecz, wzorców i procesów zachodzących w przyrodzie, które jest podstawą poznania środowiska naturalnego oraz wiarygodnego prognozowania jego zmian.

Instytut utrzymuje i rozwija największą w kraju kolekcję współczesnych i kopalnych okazów botanicznych i mykologicznych, dokumentującą bioróżnorodność w skali świata. Ponadto, Instytut upowszechnia wiedzę z zakresu problematyki prowadzonych badań naukowych, działa na rzecz społeczeństwa, a także wdraża wyniki badań mających potencjał do wykorzystania w gospodarce.

Zgodnie z misją, zadaniami Instytutu są w szczególności:

 • rozwijanie badań naukowych w zakresie określonym w preambule;
 • podejmowanie tematyki badawczej istotnej dla rozwoju nauki poprzez szeroko zakrojone badania w warunkach naturalnych oraz in vitro, a także z wykorzystaniem unikatowych kolekcji zielnikowych;
 • realizacja badań na najwyższym poziomie naukowym w celu systematycznego wzmacniania międzynarodowej pozycji Instytutu wśród placówek prowadzących badania o podobnej tematyce;
 • publikowanie uzyskanych wyników prac naukowych w czasopismach o wysokiej randze międzynarodowej;
 • nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień;
 • kształcenie kadry naukowej poprzez prowadzenie studiów doktoranckich, prowadzenie albo współprowadzenie z innymi uprawnionymi podmiotami szkoły doktorskiej;
 • gromadzenie i utrzymywanie kolekcji przyrodniczych w ramach Narodowej Kolekcji Bioróżnorodności Organizmów Współczesnych i Kopalnych IB PAN (NKB IB PAN);
 • współpraca z instytucjami naukowymi oraz działalność na rzecz społeczeństwa i gospodarki;
 • organizowanie spotkań naukowych (sympozja, konferencje, zjazdy, sesje itp.);
 • opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu;
 • prowadzenie prac bibliograficznych oraz innej dokumentacji naukowej (np. bazy danych);
 • upowszechnianie wiedzy i wyników badań poprzez digitalizację zbiorów naukowych i prowadzenie działalności wydawniczej;
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych;
 • ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
 • przestrzeganie standardów etycznych obowiązujących w nauce.