Dydaktyka

Sprawy studenckie

Program kształcenia

W Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych kształcenie trwa cztery lata, w uzasadnionych przypadkach czas ten może być skrócony do trzech lub przedłużony do sześciu lat. Doktorant prowadzi badania naukowe oraz uczestniczy w zajęciach objętych programem kształcenia, który zawiera zajęcia obowiązkowe i fakultatywne. Doktorant realizuje większość obowiązkowych zajęć w ciągu pierwszych 4 semestrów, czyli do czasu oceny śródokresowej. Kolejne 4 semestry są przeznaczone przede wszystkim na realizację badań naukowych zgodnych z indywidualnym planem badawczym, przy jednoczesnym uzupełnianiu wiedzy i umiejętności w ramach zajęć fakultatywnych. Kształcenie w Szkole Doktorskiej kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Kursy

Indywidualny Plan Badawczy

Doktorant w porozumieniu z promotorem w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy kształcenia w Szkole Doktorskiej przygotowuje Indywidualny Plan Badawczy, który przedstawia Radzie Szkoły Doktorskiej do akceptacji. Indywidualny Plan Badawczy określa ramy, etapy i terminy realizacji rozprawy doktorskiej. Realizacja planu podlega ocenie w połowie okresu kształcenia podczas oceny śródokresowej doktoranta i promotora (załącznik nr 3 Regulaminu Szkoły Doktorskiej).

Sprawozdanie semestralne

W trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej doktorant składa po każdym semestrze sprawozdanie ze swojej działalności naukowej i realizacji programu kształcenia oraz Indywidualnego Planu Badawczego. Na koniec roku akademickiego doktorant uczestniczy w Naukowej Sesji Sprawozdawczej, na której przedstawia wyniki i postępy w pracach badawczych.

Stypendia

Stypendium doktoranckie

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych przez cztery lata zapewnia doktorantom, w tym cudzoziemcom, miesięczne stypendium doktoranckie. Od stycznia 2023 r. wynosi ono nie mniej niż:

 • 2667,70 PLN – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa,
 • 4109,70 PLN – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.

Do pobrania

Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych i Rolniczych, poza w/w stypendium, nie zapewnia doktorantom, w tym cudzoziemcom, żadnych świadczeń bytowych, takich jak zakwaterowanie bądź wyżywienie. Pobieranie stypendium zapewnianego przez Szkołę Doktorską nie uniemożliwia ubiegania się o stypendia z innych źródeł finansowania (np. projekty NCN, FNP).

Zewnętrzne źródła finansowania stypendiów

Ubezpieczenie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373) zobowiązuje jednostki naukowe prowadzące kształcenie doktorantów do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacenia składki doktorantów:

 • gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • którzy odbywają lub będą odbywać kształcenie w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ww. ustawy jednostki naukowe prowadzące kształcenie doktorantów zwolnione są z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej, tj. będącego jej:

 • dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, wnukiem albo dzieckiem obcym, dla którego ustanowiono opiekę, albo dzieckiem obcym w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku;
 • małżonkiem;
 • wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Więcej informacji na stronach MEiN.

Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN i Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych reprezentuje doktorantów oraz broni ich praw, szerzy idee niesienia wzajemnej pomocy w sprawach naukowych i prawnych, a także integruje doktorantów poprzez inicjowanie służącym temu działań. Samorząd Doktorantów aktywnie uczestniczy w pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Rady Samorządu Doktorantów PAN.

Skład

 • Mgr Marcin Wiorek (Przewodniczący)
 • Mgr Anna Misiewicz (Zastępca przewodniczącego)
 • Mgr inż. Miron Gieniec (Sekretarz)
 • Mgr Julia Stachurska
 • Mgr Alicja Wierzbicka

Kontakt

Obsługa administracyjna (Sekretariat)

Mgr Katarzyna Kozielec

Tel.: +4812‑4241‑832

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, 8:00–14:30; adres: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków (pokój 12).

Kierownik

Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

Phone: +4812‑4241‑706

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: poniedziałki, 10:00–12:00; adres: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków.

Zastępca kierownika

Dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

Phone: +4812‑3703‑594

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: wtorki, 10:00–12:00; adres: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków.

Dokumenty

Akty prawne

Do pobrania