Dydaktyka

Studium Doktoranckie

Studia doktoranckie prowadzone są w Instytucie Botaniki im. W. Szafera PAN od 2000 roku w ramach Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (Studium Doktoranckie). Aktualnie Studium Doktoranckie tworzą Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk (IB PAN) oraz Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (ISEZ PAN). W kształceniu doktorantów uczestniczą również Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk (IFR PAN) oraz Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk (IOP PAN). Studia doktoranckie umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych. Tematy badań prowadzone w ramach rozpraw doktorskich wynikają z misji Instytutów organizujących studia doktoranckie i obejmują następujące zagadnienia:

 • różnorodność biologiczna, taksonomia, ekologia i ewolucja roślin, zwierząt, grzybów i innych mikroorganizmów, zarówno współczesnych jak i kopalnych;
 • fizjologia, biochemia i genetyka roślin;
 • ochrona różnorodności gatunków, siedlisk, ekosystemów i procesów kształtujących tę różnorodność.

Podstawy działania, program kształcenia oraz prawa i obowiązki doktoranta studiów doktoranckich znajdują się w ich Regulaminie i innych stosownych dokumentach. W związku z nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym od 2019 roku nie prowadzi się rekrutacji na studia doktoranckie w Studium Doktoranckim, a z dniem 31 grudnia 2023 roku ta forma kształcenia doktorantów zostanie zamknięta. Od roku 2019 kształcenie doktorantów odbywa się jedynie w Szkole Doktorskiej.

 

Władze Studium Doktoranckiego

Kierownik

Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

Tel.: +4812‑4241‑706

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca kierownika

Dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

Tel.: +4812‑3703‑594

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rada Studium Doktoranckiego

Radę Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie tworzą dyrektorzy Instytutów prowadzący Studium Doktoranckie, przedstawiciele Rad Naukowych tych Instytutów oraz przedstawiciele doktorantów.

 • Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska – kierownik Studium Doktoranckiego
 • Prof. dr hab. Lucyna Śliwa – dyrektor IB PAN
 • Prof. dr hab. Franciszek Janowiak – dyrektor IFR PAN
 • Dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak – dyrektor IOP PAN
 • Dr hab. Sebastian Tarcz – dyrektor ISEZ PAN
 • Dr hab. Paweł Kapusta – przedstawiciel rady Naukowej IB PAN
 • Prof. dr hab. inż. Iwona Żur – przedstawiciel Rady Naukowej IFR PAN
 • Prof. dr hab. Henryk Okarma – przedstawiciel Rady Naukowej IOP PAN
 • Dr hab. Łukasz Kajtoch – przedstawiciel Rady Naukowej IZES PAN
 • Mgr Joanna Kołodziejczyk – przedstawiciel doktorantów
 • Mgr inż. Miron Gieniec – przedstawiciel doktorantów

Sprawy studenckie

Program kształcenia

Na studiach doktoranckich przedmiotem zajęć są nowe osiągnięcia w biologii oraz poszerzenie wiedzy ze statystyki i filozofii przyrody. Zajęcia kształcą w zakresie nowoczesnej wiedzy i metod badawczych, prowadzone są przez specjalistów zatrudnionych w Instytutach organizujących studia doktoranckie lub w innych jednostkach naukowych. Na studiach doktoranckich doktorant prowadzi badania naukowe oraz uczestniczy w zajęciach objętych programem kształcenia. Program zawiera zajęcia obowiązkowe i fakultatywne. Studia trwają cztery lata, a w uzasadnionych przypadkach czas ten może być skrócony do trzech lub przedłużony do sześciu lat.

Sprawozdanie semestralne

Uczestnik studiów doktoranckich składa po każdym semestrze sprawozdanie ze swojej działalności naukowej i realizacji programu kształcenia. Na koniec roku akademickiego doktorant bierze udział w Naukowej Sesji Sprawozdawczej, na której przedstawia postępy w realizacji swoich prac badawczych.

Stypendia

Stypendium doktoranckie

Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium doktoranckie. Liczba stypendiów doktoranckich oraz ich wysokość określona jest przez dyrektorów Instytutów prowadzących studia doktoranckie. Minimalna wysokość stypendium doktoranckiego nie może być niższa niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta. Stypendium doktoranckie przyznawane jest na wniosek doktoranta po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez komisję stypendialną według kryteriów zawartych w regulaminie stypendiów doktoranckich.

Stypendium dyrektora

Doktorant może otrzymywać stypendium dyrektora za wybitne osiągnięcia. Stypendium jest finansowane ze środków przeznaczonych na pomoc materialną dla doktorantów i przyznawane w ramach konkursu. Zasady konkursu znajdują się w stosownych dokumentach.

Pomoc materialna

Uczestnik studiów doktoranckich może otrzymać pomoc materialną w formie: stypendium socjalnego, zapomogi, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dyrektora. Zasady przyznawania tych stypendiów znajdują się w stosownych regulaminach. Stypendia z pomocy materialnej finansowane są ze środków przekazanych na ten cel przez Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Formularze są dostępne w Sekretariacie Studium.

Zewnętrzne źródła finansowania stypendiów

Ubezpieczenie

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373) zobowiązuje jednostki naukowe prowadzące kształcenie doktorantów do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacenia składki doktorantów:

 • gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • którzy odbywają lub będą odbywać kształcenie w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Zgodnie z art. 66 ust. 2 ww. ustawy jednostki naukowe prowadzące kształcenie doktorantów zwolnione są z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej, tj. będącego jej:

 • dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, wnukiem albo dzieckiem obcym, dla którego ustanowiono opiekę, albo dzieckiem obcym w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku;
 • małżonkiem;
 • wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Więcej informacji na stronach MEiN.

Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie i Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych reprezentuje doktorantów oraz broni ich praw, szerzy idee wzajemnej pomocy w sprawach naukowych i prawnych, a także integruje doktorantów poprzez inicjowanie służącym temu działań. Samorząd Doktorantów aktywnie uczestniczy w pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Rady Samorządu Doktorantów PAN

Skład

 • Mgr Joanna Kołodziejczyk (Przewodnicząca)
 • Mgr inż. Miron Gieniec (Zastępca przewodniczącej)
 • Mgr inż. Kinga Szczepanik (Sekretarz)
 • Mgr Julia Stachurska
 • Mgr inż. Anna Marchewka

Kontakt

Obsługa administracyjna

Mgr Katarzyna Kozielec-Murzyn

Tel.: +4812‑4241‑832

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, 8:00–14:30; adres: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków (pokój 12).

Kierownik

Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska

Phone: +4812‑4241‑706

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: poniedziałki, 10:00–12:00; adres: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków.

Zastępca kierownika

Dr hab. Agnieszka Bednarska, prof. IOP PAN

Phone: +4812‑3703‑594

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury: wtorki, 10:00–12:00; adres: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, al. Adama Mickiewicza 33, 31-120 Kraków.

Dokumenty

Formularze do pobrania

Akty prawne